Gemeenteraad december 2017

Het belangrijkste agendapunt tijdens de gemeenteraad van december is altijd de budgetbespreking. Dit was dit jaar niet anders. Onze tussenkomst is te lang om in deze nieuwsbrief te plaatsen maar deze is wel integraal te lezen en te beluisteren.
Daarnaast stonden nog enkele andere punten op de agenda van de zitting, waarvan we er hier twee noteren.
Er worden 7 AED-toestellen gekocht, ofwel een Automatische Externe Defibrillator. Een dergelijk toestel kan de eerste hulp leveren bij hartstilstand in afwachting van de komst van een ziekenwagen. Wij hebben gevraagd om deze toestellen niet uitsluitend binnen te hangen maar ook toegankelijk te maken in noodsituaties ’s nachts. Er wordt bekeken hoe dit kan worden georganiseerd.
Er werd een capaciteitsbepaling opgemaakt voor de gemeentelijke basisscholen zodat er een betere spreiding kan worden gemaakt voor het aantal leerlingen per leerjaar. Er wordt ook een aanmeldingsprocedure opgemaakt voor de basisscholen. Daarvoor wordt een overleg georganiseerd met alle Wevelgemse scholen om dit op te maken.

Budgetbespreking 2018
Jullie zullen zich hopelijk nog herinneren dat wij vorig jaar bij de budgetbespreking een positieve tendens zagen in het beleid en de daarbij horende financiële cijfers. We hebben onze bril van vorig jaar terug boven gehaald en met dezelfde bril dit dossier ingekeken.

En opnieuw zijn er positieve punten in deze documenten. Er wordt extra geïnvesteerd in een hot item in onze gemeente, namelijk mobiliteit. We lezen dat er extra budgetten worden vrijgemaakt voor fietshelmen en ook voor trage wegen is er een budget voorzien. Daarnaast onthouden we extra zebrapadverlichting en de slagbomen aan sportterreinen.

Uiteraard juichen we de vestigingspremie toe, iets wat ook wij in de gemeentelijke commissie algemeen beleid hadden voorgesteld. We hopen van harte dat deze premie er zal voor zorgen dat het aantal buurtwinkels – en dan ook graag met lokale producten - in onze centra zullen verhogen. Tevens hopen we dat deze premie zo een succes heeft dat het budget zal moeten worden verhoogd. Ook de toegankelijkheidspremie is een goed mechanisme, maar misschien moeten we toegankelijkheid niet enkel proactief gaan benaderen maar voor een stuk misschien ook structureel, zeker in de eigen infrastructuur.

We hebben zopas de gemeentelijke commissie algemeen beleid vernoemd als katalysator voor enkele voorstellen en ook voor discussies. In het verleden hebben we al meerdere keren gehamerd op een participatiever beleid van de verkozenen en twaalf maanden terug keken we dan ook vol verwachting uit naar deze commissie. We kunnen nu zeggen dat dit een verbetering is. Het is geen heiligmakend middel, maar al zeker een verbetering.

We zijn ook tevreden met cultuurprijs die straks voor een eerste keer zal worden uitgereikt. Maar we missen in onze gemeente nog steeds een doordacht beleid omtrent amateurkunsten.

Wat we niet lezen in deze documenten maar wat deze week wel lazen in Knack in het interview met de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck is ook positief en dan spreken we niet over het aantal bouwlagen. Hij zegt wel dat de schepen van ruimtelijke ordening op zijn kantoor is geweest en dat ze de sociale bouwgronden die in het buitengebied liggen niet zullen in gebruik nemen maar deze aan de landbouw en de natuur te geven. Goed dat we dit in de Knack konden lezen.

Is alles positief? Volgens ons niet. Onze opmerkingen met betrekking tot de leefbaarheid die we vorig jaar hebben gemaakt moeten we jammer genoeg nog eens herhalen. We hebben al eens meegedeeld dat onze gemeente het niet aan kan, zowel naar mobiliteit toe als naar de uitstoot van fijn stof, dat alle mogelijke KMO- en andere zones zouden kunnen worden ontwikkeld. Schepen van ruimtelijke ordening gaf ons toen gelijk dat we niet alles kunnen ontwikkelen. Maar vorig weekend lazen we in de Krant van West-Vlaanderen dat er toch maximaal wordt ingezet om alle mogelijke zones die in aanmerking komen om te vormen naar KMO-zones. Wij zijn zeker voorstander om extra KMO-zones in gebruik te nemen. Maar allemaal? Nee, Wevelgem kan dit niet aan zeker niet in combinatie met ander te ontwikkelen zones zoals vb. site Brille.

Voor mobiliteit blijven we wachten op een echte ommekeer. Finetunen van de huidige situatie brengt – jammer genoeg – geen soelaas. Er zal moeten worden gekozen voor een mix van maatregelen. Om te beginnen moet dit op regionaal vlak worden bekeken, iets wat in het westen en vooral in het oosten van onze gemeente al aardig begint te lukken. Er moet een beter openbaar vervoer komen, er moeten duidelijke fietsverbindingen worden aangelegd (de verlichting langs het jaagpad is daar een goede methode voor). En moet meer veilige fietsstraten worden voorzien, voldoende fietsparkeerplaatsen, ook voor nieuwe fietsen.

We pleiten al lang voor een betere opvolging van de voetpaden in onze gemeente en een daarbij horende extra investering. Vorig jaar reageerde de burgemeester op deze opmerking dat de gemeente al veel investeert in voetpaden. Nochtans merken de burgers zeer veel slechte voetpaden in Gullegem, Moorsele en Wevelgem. Wordt er onvoldoende budget voorzien voor voetpaden (300.000 euro zoals vorig jaar)? Waarschijnlijk. Maar een geactualiseerde voetpadeninventaris zou al veel helpen. Als zo’n inventaris van de voetpaden kan in Oostende, dan moeten wij dat toch ook kunnen. Dit zou ook een taak kunnen zijn voor alle personeelsleden van de gemeente: het signaleren van slechte voetpaden, maar ook van slechte straten want die zijn er jammer genoeg ook. Want signalisatie – wat eigenlijk neerkomt op klantvriendelijkheid – zit niet ingebakken in het DNA van onze gemeente. Signalisatie moet niet alleen online staan, daar is de gemeente wel meestal goed mee bezig, maar vooral ter plaatse voor die burger die geen smartphone heeft of die gebruikt éénmaal hij of zijn ter plaatse is. Een voorbeeld: bij werken in de gemeentelijke hovingen werd een A4’tje met bewegwijzering naar de bib opgehangen aan een Herrashek. Maar na een regenbui was het zoeken naar duidelijk blad én naar de juiste toegangsweg. Iets wat we jammer genoeg de laatste weken opnieuw zien in het centrum van Moorsele. Signalisatie kan ook daar veel beter. Op een dag was de toegang naar het OC afgesloten en kon men enkel binnen langs de bib, maar er was daar geen signalisatie voorzien waardoor bezoekers nodeloos door de werken moesten ploeteren. Hoe komt dit? Zoals gezegd: het zit niet in ons DNA. En waarom niet? Omdat er onvoldoende aandacht voor is. Een reden daarvoor zou te vinden kunnen zijn in het personeelsbestand. De meerderheid zegt zeer tevreden te zijn dat Wevelgem functioneert met minder personeelsleden dan vergelijkbare gemeenten. Maar met evenveel personeelsleden op de juiste plaats kan er nóg beter worden gepresteerd. Nu we het over communicatie hebben en bij uitbreiding over informeren en reageren zouden we best ook zelf instaan voor onze webcare. Nu wordt de sociale media nog gemonitord en geanalyseerd door een externe partner, maar als we sneller willen reageren, infomeren en communiceren staan we daar best zelf voor in.

Wat missen we nog? We missen groen. Groen brengt rust en groen zorgt voor zuurstof in de gemeente. Voor de herinrichting van de centra van Gullegem en Moorsele is er gekozen voor participatie. Mooi, het is ooit anders geweest. Maar we missen groen. Gullegem zal er na de herinrichting niet – of amper - groener zijn en in Moorsele worden er zelfs meer bomen gekapt in plaats van bijgeplant. En deze week hebben we trouwens ontdekt dat er zelf een boom onreglementair werd gerooid. En als we dan vorige maand nog een majestueuze boom tegen de vlakte zagen gaan aan het kerkhof langs de Menenstraat vragen we ons af of we geen écht bomenplan nodig hebben. Meer groen dus. Maar, maar we hebben toch de groene slinger? Tja, dat is zeker positief, maar dan vooral als signaal. Op het vlak van natuurontwikkeling blijft dit zeer minimaal. En dit is echt wel belangrijker dan velen denken, vorige zomer alarmeerden de imkers de media omwille van veel lege bijenkasten. Volgende uitspraak zou van de grote wetenschapper Albert Einstein afkomstig zijn: “Als de bij van de aardoppervlak verdwijnt, heet de mens nog maar vier jaar te leven.” Voor ons mag het tempo voor natuurontwikkeling hier gerust een stuk hoger.

Ik lees in het meerjarenplan een quote van John Lennon – het is altijd leuk als de administratie daar tijd voor maakt. John Lennon zingt dus: “Life is what happens to you, while you're busy making other plans”. Ik verwijs liever naar Albert Einstein die het volgende heeft neergeschreven: “Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.” Een toekomst die wij hier in Wevelgem voor een stuk zelf kunnen maken.

Met dit in gedachten evalueren wij dan ook het budget en de meerjarenplanning. Volgens onze ideologie heeft de gemeente opnieuw een stapje in de goede richting gezet. Als we volgend jaar zien dat niet alle sites in onze gemeente zullen worden ingekleurd als KMO-, of woonzone én als het nieuwe mobiliteitsplan ook veel aandacht schenkt aan leefbare straten en wijken dan zullen we deze legislatuur eindigen met een positieve evaluatie. Vandaag zijn er voor ons nog te veel onzekerheden maar ook tendensen die ons weerhouden om voor beide dossiers ja te stemmen, we zullen ons dan ook tweemaal onthouden.

Carlo De Winter, carlo@groenwevelgem.be
Jasper Stragier, jasper@groenwevelgem.be

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven?
Groen Wevelgem stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief, wil je die te ontvangen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ?

Alle info vind je op de Landelijke website van Groen